Vedtekter for Saltnes Grendelag.

§ 1: Navn og formål:

Foreningens navn er Saltnes Grendelag, og dens hovedformål er å eie og drive Saltnes Grendehus sine lokaler til felles beste for enkeltpersoner og foreninger i området Saltnes-Tomb- Oven. Saltnes Grendelag disponerer for sin virksomhet eiendommen Saltnesveien 274, gnr. 93bnr. 294, med påstående bebyggelse.

§ 2: Medlemmer og sammensetning:

Foreningen Saltnes Grendelag er sammensatt av de forskjellige lag og foreninger som har sitt virke i området, og som har behov for lokaler til sin egen foreningsvirksomhet. Utover slike tilsluttede lag og foreninger kan enkeltpersoner generelt tegne seg som direkte medlemmer av Grendelaget.

§ 3: Grendelagets ledelse:

Saltnes Grendelag sitt høyeste organ er Årsmøtet. Den daglige ledelse gjøres av et styre på 7 medlemmer som velges av Årsmøtet.

Styret består av:


  • Styreleder         Velges for 1 år
  • Nestleder          Velges for 2 år
  • Sekretær           Velges for 2 år
  • Kasserer            Velges for 2 år
  • Styremedlem, 3 stk. som hver velges for 2 år.


Det velges også 2 revisorer.


Årsmøtet velger også en valgkomite på 3 personer etter forslag fra styret. Medlemmenes virketid er 3 år med utskifting av 1 medlem hvert år. Funksjonstid for medlemmer av styret må settes slik at minst 3 personer i styret fortsetter i neste periode for å sikre lagets kontinuitet. Bare medlemmer av Grendelaget, personlig eller ved tilsluttet forening, kan velges til tillitsverv i Grendelaget.

§ 4: Stemmerett:

Samtlige personlige medlemmer av Grendelaget er stemmeberettiget ved sin deltakelse på årsmøtet. I tillegg kan hver av de tilsluttede foreninger i Grendelaget sende inntil 5 stemmeberettigete representanter til Årsmøtet.

§ 5: Styrets ansvar og myndighet:

Styret har administrativ myndighet, representerer Grendelaget utad, besørger alle løpende forretninger i samsvar med vedtekter og vedtatt budsjett, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens tarv for øvrig.

Styret har et aktivt ansvar for å søke om tilskuddsmidler og aktivitetsmidler fra kommune, fra fylkeskommune, fra staten og fra private institusjoner. Dette til bedring av Grendelagets egen økonomi, og for alternativt å muliggjøre andre tiltak til beste for medlemmene og nærmiljøet generelt.

Styret kan iverksette ønskede tiltak og velferdsarrangementer til beste for medlemmer og befolkning i distriktet generelt, så lenge dette ikke belaster selve Grendehusets driftsbudsjett økonomisk. Slike velferdstiltak må regnskapsførers separat og presenteres for Årsmøtet. Styret kan ved eget vedtak hente inn personer for bistand til gjennomføring av tiltak, både mht. arbeider på Grendelagets eiendom, og for eventuell iverksetting og gjennomføring av utadrettede velferdstiltak. Alternativt kan styret utpeke underkomiteer for gjennomføring av tiltak under styrets kontroll. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Styreleder har ikke dobbeltstemme. Investeringer/forbruksposter ifølge budsjett, utover kr. 5000,- krever eget vedtak i styret.

§ 6: Firmategning:

Styreleder (nestleder) og et styremedlem forplikter i felleskap med sine underskrifter foreningen ovenfor tredjemann. Styret plikter å sørge for at Saltnes Grendelag er registrert med riktige opplysninger i Brønnøysund registeret til enhver tid.

§ 7: Møter:

Grendelagets styre skal innkalle til medlemsmøte for orienterende behandling av saker av vidtrekkende betydning for medlemmene. Styret selv skal avholde styremøter så ofte styreleder og/eller 2 av styrets representanter finner det nødvendig. Det skal med jevne mellomrom avholdes styremøter, minimum 4 møter hvert kalenderår.

§ 8: Årsmøte:

Årsmøtet er Grendelaget øverste myndighet og avholdes innen utgangen av mars mnd. hvert år. Foreningsår/regnskapsår følger kalenderåret. Innkalling til årsmøte sendes ut digitalt til medlemmene senest 3 uker før møtedato. Samtidig legges informasjon om møtet og hva som skal behandles, ut på aktuelle sosiale medier. Alle saksdokumenter tilsendes medlemmene digitalt på forespørsel. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 15 stemmeberettigede medlemmer er til stede. Er dette antall ikke til stede, berammes nytt møte med minst 2 ukers varsel. Møtet er da beslutningsdyktig med det da møtende antall medlemmer. Beslutninger fastsettes med alminnelig flertall. Lovforslag, forslag om salg av foreningens løsøre, oppløsning av foreningen og eventuelle andre vesentlige saker, dog med minst 2/3 flertall.

Årsmøtet behandler:


1: Godkjenning av årsberetning

2: Godkjenning av årsregnskap, samt regnskap for eventuelle eksterne velferdstiltak.

3: Godkjenning av revisjonsberetning.

4: Godkjenning av drifts- og investeringsbudsjett for etterfølgende kalenderår.

5: Innkomne forslag.

6: Valg av styre, revisorer og valgkomite.


Saker eller forslag som medlemmene ønsker fremmet for årsmøtet, må skriftlig oversendes styret innen 15. februar.


Styret kan når det finner det nødvendig, innkalle til ekstraordinært årsmøte. Slikt skal også avholdes når minst 1/3 av enkeltmedlemmene krever det.


Referat fra årsmøtet, vedlagt aktuelle vedtak, sendes ut elektronisk til medlemmene.

§ 9: Oppløsning:

Forslag om oppløsning kan bare behandles av det ordinære årsmøte. Ved oppløsning går eiendomsretten til Grendelagets kapital, løsøre og faste eiendom, over til Råde kommune for den tid Grendelaget er oppløst.

§ 10: Alminnelige bestemmelser:

Medlemmer som ved sin adferd vekker anstøt, misbruker Grendelagets eiendom eller løsøre og liknende, eller som ikke overholder gjeldende vedtekter, kan tildeles advarsel av styret eller nektes bruk av Grendehuset. Avgjørelsen kan ankes inn for årsmøtet.


Leietakere som ved uaktsomhet eller skjødesløshet påfører Grendehuset eller tilhørende løsøre skader, pålegges erstatningsansvar etter vanlige rettsregler. I tilfelle tvist om hvorvidt Grendehuset blir disponert etter de oppsatte regler, fungerer kommunestyret eller den kommunestyret bemyndiger som ankeinstans.

§ 11: Kontingent:

Medlemmene skal betale årskontingent som fastsettes av foreningens årsmøte. Årskontingent for tilsluttede lag og foreninger betales med enkeltpersons kontingent for hver representant til årsmøtet. Ønskes det å benytte inntil maks stemmeberettigede ref. §4 må den tilknyttede forening betale for enkeltperson multiplisert med det antallet representanter en ønsker. Minste størrelse for årskontingent for lag og foreninger settes til 3 ganger enkeltmedlem.


Årskontingent for foreningsåret forfaller til betaling ved utgang av januar mnd. Om betalingsfristen overskrides, skal styret v/kasserer gi skriftlig/elektronisk varsel om at betaling må finne sted i løpet av etterfølgende mnd. I motsatt fall kan styret stryke vedkommende medlem med omgående virkning.

Samtidig taper vedkommende forening eller enkeltperson sine rettigheter i Grendelaget. Styrets avgjørelse kan ankes til Årsmøtet.

§ 12: Bruk av Grendehuset:

Grendehusets eiendom skal økonomisk drives til det beste for medlemmene. Styret skal etter beste evne sørge for at det er midler tilgjengelig til enhver tid slik at nødvendige reparasjoner, innkjøp og vedlikehold er dekket inn gjennom leieinntektene.


Enhver tilsluttet forening eller enkeltmedlem har rett til å leie Grendehusets lokaler for sine aktiviteter Til den enhver tids gjeldende medlemspris som er fastsatt av årsmøte.


For grendelagets utadrettede arrangementer skal husleie etter gjeldende medlemspris overføres til grendehusets driftskonto. For annen utleievirksomhet fastsettes leien av styret på grunnlag av markedspris. Grendehuset skal stå åpent for utleie til alle lovlige formål.


Ingen må stenges ute på grunn av sitt religiøse eller politiske program, eller av andre grunner som ikke er i strid med samfunnets generelle toleransekrav for adferd eller for alminnelige menneskerettigheter.

Disse vedtekter er vedtatt i generalforsamling den 5.1.1979, med senere endringer i årsmøte den 3.3.1981 og i ekstraordinær generalforsamling den 14.11.2022.